Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gylleforsuring i kvægstalde

JH staldforsuring NH4+ staldforsuringsanlæg opstillet ved kvægstald. Foto: JH Agro A/S.
JH staldforsuring NH4+ staldforsuringsanlæg opstillet ved kvægstald. Foto: JH Agro A/S.

Formål

Formålet med projektet er at tilvejebringe robust dokumentation for effekten af gylleforsuring i kvægstalde på emissionerne af ammoniak, metan og lugt. Dokumentationen skal sikre, at gylleforsuring fortsat kan benyttes som miljøteknologi til at opfylde givne krav til begrænsning af ammoniakemissionen i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af kvægstalde.

Det er ligeledes målet, at genere mere viden om optimal indretning og drift af ringkanalsystemet i kvægstalde samt at forbedre grundlaget for at måle emissioner fra åbne naturligt ventilerede stalde.

Dokumentationen tilvejebringes gennem et omfattende og systematisk måleprogram i to kvægstalde. Der anvendes state-of-the-art instrumenter til at måle ammoniak, kuldioxid, metan, og kemiske lugtstoffer.

Projektets forventede brugerrettede effekter

Gylleforsuring er pt. opført på dispensation på Miljøstyrelsens teknologiliste, som er en oversigt over miljøteknologier, der kan benyttes i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Projektets resultater skal derfor sikre, at gylleforsuring også i fremtiden kan benyttes i forbindelse med miljøgodkendelse af kvægbrug.

Projektet vil desuden resultere i anbefalinger til bedste praksis for forsuring i kvægstalde herunder et forbedret dimensioneringsgrundlag for indretning og drift af gyllekanaler i kvægstalde med ringkanal-system, samt anvendelse af gylleforsuring med lavest muligt forbrug af syre.

Forventede samfundsmæssige effekter

Øget anvendelse af robust og effektiv teknologi er en forudsætning for, at Danmark kan opfylde sine internationale forpligtelser i forhold til vedtagne krav om reduktion af de nationale emissioner af ammoniak og drivhusgasser. Gylleforsuring er en teknologi, der reducerer emissionerne af både ammoniak og metan. Ved forsuring i stalden er effekterne bestandige, og der kan påregnes effekt i såvel stalden, under lagring af husdyrgødning som ved udbringning (ammoniak), hvorved de akkumulerede effekter forventes at blive høje.

I projektet gennemføres der ligeledes mere grundlæggende forsøg, som har til formål at videreudvikle det metodiske grundlag for at måle emissioner i naturligt ventilerede kvægstalde.

PROJEKTFAKTA


Projekttitel

Gylleforsuring i kvægstalde – effekt på udledning af ammoniak, metan og lugtstoffer

Finansiering
MAF (Mælkeafgiftsfonden)

Tidsramme
2018 – 2019

Projektpartnere
SEGES Anlæg og Miljø

Kontakt